§ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu dostępnego pod adresem (regulamin serwisu) (Polityka Prywatności).
 2. Wyrazom niezdefiniowanym poniżej inaczej nadano znaczenie jak w Regulaminie Serwisu dostępnym pod adresem (regulamin serwisu)
 3. Administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. („OODO”) jest Usługodawca, tj.: przedsiębiorca Betahaus DOO zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem 2007842225. Powyższe nie dotyczy danych i treści wprowadzanych przez użytkowników za pośrednictwem mediów społecznościowych, gdzie administratorem danych są wyłącznie poszczególne media społecznościowe.
 4. Usługodawca przestrzega zasad ochrony prywatności Użytkowników przewidzianych Ustawą OODO.

§ 2.
ZAKRES I CEL ZBIERANYCH DANYCH

 1. Politykę Prywatności stosuje się do danych osobowych przetwarzanych w Serwisie w celu umożliwienia korzystania z funkcjonalności Serwisu, w tym zbieranych automatycznie podczas wizyt w Serwisie, w szczególności:
  1. w celu Rejestracji w Serwisie;
  2. w celu sprawnego prowadzenia i funkcjonowania Serwisu, w tym zbieranych automatycznie w toku wizyt w Serwisie
  3. w celu publikacji Treści oraz rejestracji Konta – login i e-mail, hasło albo dane konta Facebook lub inne dane podane przez Usługodawcę w Serwisie lub w trakcie kontaktu z Użytkownikiem.
 2. Usługodawca oświadcza, że podanie danych oznaczonych w Serwisie jako wymagane, jest dobrowolne, ale konieczne dla korzystania z wybranych funkcjonalności Serwisu, w tym w przypadku danych wskazanych powyżej dla realizacji Zamówienia lub Rejestracji Konta Użytkownika lub Konta Twórcy.
 3. Dane osobowe użytkowników zbierane dla umożliwienia korzystania z funkcjonalności dostępnych w Serwisie przetwarzane są przez Usługodawcę w celu:
 1. obsługi procesu Rejestracji, logowania do Konta Użytkownika
 2. obsługi procesu publikacji Treści i powiązanych z nim funkcjonalności
 3. ewentualnego dochodzenia roszczeń,
 4. wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Serwisu tworzenia raportów i analiz na potrzeby Usługodawcy dotyczących funkcjonowania Serwisu, w tym statystyk oglądalności podstron Serwisu,
 5. dostosowania Serwisu do potrzeb Użytkowników,
 6. marketingu działalności Usługodawcy oraz marketingu działalności podmiotów współpracujących z Usługodawcą,
 7. otrzymywania informacji handlowej,
 8. informacji wysyłanych okresowo przez przez Usługodawcę; informacje te mogą przyjąć formę tzw. “Push-Notifications”, wiadomości e-mail wysyłanych do urządzenia końcowego wykorzystywanego przez użytkownika na potrzeby korzystania z serwisu, w szczególności, choć nie wyłącznie ograniczonych do informacji związanych kontem użytkownika, promocji danego serwisu Usługodawcy, wsparcia technicznego oraz zmiany związanych ze sposobem korzystania z serwisu, aplikacji oraz produktów Usługodawcy,
 9. Usługodawca informuje, że podczas korzystania z Serwisu dane dotyczące Użytkownika zbierane są również automatycznie. Dane te mogą być zbierane w logach systemowych Serwisu, z plików cache lub z serwera,
 10. Usługodawca informuje, że podczas korzystania z Serwisu dane dotyczące Użytkownika zbierane są również automatycznie. Dane te mogą być zbierane w logach systemowych Serwisu, przez pliki Cookies.
 1. Usługodawca informuje, że od momentu połączenia się Użytkownika z Serwisem, w logach systemowych Serwisu pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, z którego Użytkownik łączy się ze Serwisem. Usługodawca informuje, że zgodnie z prawem przetwarza również dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, a także czasu połączenia Użytkownika ze Serwisem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Użytkownika w Serwisie. Opisane dane przetwarzane są w celach technicznych w celu dostosowania Serwisu do potrzeb Użytkowników oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych dotyczących funkcjonowania Serwisu.
 2. Usługodawca wykorzystuje pliki typu Cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika. Pliki typu Cookies to dane informatyczne zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik, korzysta z Serwisu, które umożliwiają:
  1. utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać Loginu i Hasła,
  2. dostosowanie i optymalizację Serwisu do potrzeb Użytkowników,
  3. tworzenie statystyk oglądalności podstron Serwisu,
  4. personalizację przekazów marketingowych,
  5. zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania Serwisu.
 1. W Serwisie wykorzystywane są dane, ulegające skasowaniu po zamknięciu okna przeglądarki internetowej, jak i Cookies trwałe, zapisywane na określony czas w urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze Serwisu. Sposób utrwalenie danych wskazanych w zdaniu poprzedzającym może ulec zmianie z uwagi na rodzaju stosowanej przeglądarki, w tym jej ustawień, a także rodzaj urządzenia końcowego używanego przez użytkownika.
 2. Użytkownik, może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) Użytkownika.
 3. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 4. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.
 5. W Serwisie wykorzystywane są również Cookies zamieszczane przez partnerów Usługodawcy, umożliwiające personalizację działalności reklamowej i rozliczanie jej efektów. Polityka Prywatności nie reguluje sposobu wykorzystywania plików Cookies przez podmioty trzecie. Więcej informacji o tych plikach Cookies może być dostępnych na poszczególnych stronach partnerów Usługodawcy.

§ 3.
PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY

 1. Za wyjątkiem przypadku, gdy Użytkownik korzysta z serwisu za pośrednictwem Facebook Connect, Usługodawca zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom władzy w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 2. Usługodawca oświadcza, że powierza przetwarzanie danych osobowych Użytkownika lub innych danych, o których mowa w Polityce Prywatności, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z art. 31 Ustawy OODO podmiotom świadczącym na rzecz Usługodawcy usługi hostingu, administracji, utrzymywania oraz zarządzania Serwisem.
 3. Usługodawca oświadcza, że powierza przetwarzania danych osobowych Użytkownika lub innych danych, o których mowa w Polityce Prywatności innym podmiotom świadczącym na rzecz Usługodawcy lub bezpośrednio Użytkownika usługi w zakresie niezbędnym do korzystania z Serwisu na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z art. 31 Ustawy OODO.

§ 4.
PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 1. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia. W tym celu należy wysłać wiadomość przez formularz kontaktowy na stronie.
 2. Jeżeli Użytkownik umieszcza w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszania przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.
 3. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z danych i treści udostępnionych przez innych Użytkowników Serwisu wyłącznie w związku z korzystaniem z Serwisu oraz za ich zgodą w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, chyba że uzyska zgodę od tych Użytkowników na przetwarzanie ich danych i ich treści w zakresie lub celu wykraczającym poza korzystanie z Serwisu.

§ 5.
REJESTRACJA I LOGOWANIE W SERWISIE ZA POŚREDNICTWEM MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH

 1. Alternatywnie użytkownik może zarejestrować się i zalogować się w Serwisie poprzez rejestrację w mediach społecznościowych (takich jak np. Facebook).
 2. Możesz rozpocząć rejestrację dla celów Serwisu zaznaczając pole “Zaloguj przez Facebook” (Facebook Connect) albo poprzez inne media społecznościowe, jeżeli przewidują taką opcję, korzystając z Twoich danych posiadanych przez te media społecznościowe. Wymaga to jednak posiadania konta użytkownika w określonych mediach społecznościowych. Jeśli użytkownik korzysta z funkcji rejestracji poprzez media społecznościowe, zastosowanie znajdują również ogólne warunki korzystania oraz polityki prywatności obowiązujące w tych mediach.
 3. Jeśli użytkownik zdecyduje się zarejestrować za pośrednictwem mediów społecznościowych, zostanie najpierw przekierowany do operatora odpowiedniej sieci i poproszony o zalogowanie się w medium społecznościowym. Dane dostępowe użytkownika są w każdym przypadku wprowadzane bezpośrednio na serwer sieci mediów społecznościowych.
 4. Jeśli użytkownik zezwala na wykorzystanie przechowywanych w danej sieci mediów społecznościowych przez Serwis, konto użytkownika w Serwisie będzie połączone z kontem użytkownika istniejącym w tej sieci mediów społecznościowych.
 5. Jeśli użytkownik chce zrezygnować z połączenia pomiędzy kontem użytkownika a kontem użytkownika danej sieci mediów społecznościowych, należy poinformować o tym daną sieć i dokonać niezbędnych zmian w profilu użytkownika. Wówczas nie będziemy mieli już prawa do korzystania z informacji pochodzących z profilu użytkownika w sieci mediów społecznościowych, a użytkownik będzie musiał ponownie zarejestrować się w Serwisie.

§ 6.
ZABEZPIECZENIE DANYCH

Usługodawca oświadcza, iż dokłada starań, aby zapewnić Użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, danych, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze należy zgłaszać przez formularz kontaktowy na stronie